The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


AtemisCloud đạt đến tính năng thứ 500 cho mọi khách hàng

Business Bricks Builders Trong thời gian đầu, mục đích chính của Atemis là công nghiệp hóa những đoạn code, đó là mã DNA của Atemis, hình dung một cách nhẹ nhàng. Ben, người sáng lập AtemisCloud, đã học toán trước khi học về kinh doanh. Ông luôn ứng dụng phương pháp Euler's như kim chỉ nam cho cuộc đời mình cũng như cấu trúc của pha Atemis. Kinh doanh cũng như việc làm của những thợ xây tường gạch. Mỗi tính năng của AtemisCloud là một viên gạch, một khối đá nhỏ có thể liên kết với nhau để tạo nên những bức tường gạch độc đáo hoặc những lâu đài cũng như phần mềm có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. [More]

The benefits of Cloud HR solution

HR Cloud solution Human Resource (HR) management has moved on from traditional pen-and-paper systems to cloud based software solutions that make the HR management process seamless. An online solution provides more reliable and strategic methods that enable organizations to further enhance their work processes and harmonize their business management. The ground reality is that organizations that are making use of cloud HR technologies are quickly gaining increased productivity. In addition, they are also gaining cost advantages over organizations still using manual processes and outdated technology. A cloud solution contributes towards creating a 360° view of the entire workforce for all organizations even those which are spread across different locations. Cloud applications allow minimal cost of operations and ownership and are free from regular software upgrades. [More]

Giải pháp chứa đựng trí tuệ con người

Giải pháp chứa đựng trí tuệ con người Bản chất của hệ thống thông tin của bạn là mang lại cho bạn thêm nhiều giá trị gia tăng. Phần mềm quản lý giúp bạn thực hiện nhiệm vụ tự động và tăng tốc trong công việc. Bạn có thể quản lý việc xác nhận các ứng viên một cách dễ dàng, nhiều đơn hàng hơn, bán hàng tốt hơn cùng một lúc, với nhiều niềm vui hơn so với khi làm việc bằng các tập tin excel.Khi Vietnamworks, JobsMonster tạo ra lợi nhuận từ phạm vi trực tuyến và các chiến dịch SEO của họ, bạn cần phải phát triển doanh nghiệp của bạn về việc tạo ra các giá trị khác. [More]

A solution to be more human.

A solution to be more human. AtemisCloud has a long experience in Human Resources Management. The first AtemisCloud project in 1999 was Holidays Management for the Bank Credit Lyonnais. Basically it includes the employees’ management. Then AtemisCloud expanded its features with the recruitment applications for Carrefour Poland. For each new hypermarket opened, Carrefour received 10.000 CV in a week. The new application was designed to make the process fluent and structured with a dedicated workflow. In 2003, AtemisCloud build its first service ERP for Recruitment and Temporary Jobs companies for an ex-director of Adecco. The solution includes all modules from the CRM, Marketing, Documents, Job offers, Candidates Management, Contracts, extranets for clients and candidates, up to the invoices and payrolls. With a complete solution, AtemisCloud got now customers on HR management all over the world. [More]